Granturi SEE & Norvegiene

Pentru perioada 2009-2014, România va fi al doilea cel mai mare beneficiar al asistenţei financiare oferite de ţările SEE / AELS – Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, cu o alocare în valoare de aproape 306 milioane de euro.

Granturile SEE si cele Norvegiene 2009-2014 vor sprijini proiecte în următoarele 23 de domenii de finanţare:

MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

Program: Captarea şi stocarea carbonului – 40.000.000 euro
Obiectiv: Atenuarea schimbărilor climatice
Operatorul programului: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Direcţia Generală pentru Planificare şi Dezvoltare Economică – Serviciul de Protecţia Mediului

Program: Inovare în industria verde – 24.000.000 euro
Obiectiv: Creşterea competitivităţii întreprinderilor ecologice, inclusiv ecologizarea industriilor existente şi inovarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial pe baze ecologice
Operatorul programului: Innovation Norway

Program: Servicii de biodiversitate şi ecosistem – 15.000.000 euro
Obiectiv: Stoparea pierderii biodiversităţii
Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Program: Sectorul maritim – 15.000.000 euro
Obiectiv: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a substanțelor poluante din atmosferă din sectorul mariti
Operatorul programului: Innovation Norway

Program: Reducerea utilizării de substanţe periculoase – 10.000.000 euro
Obiectiv: Prevenirea prejudiciului şi a efectelor negative asupra mediului cauzate de substanţe chimice şi deşeuri periculoase
Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Program: Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrate – 8.181.250 euro
Obiectiv: Îmbunătăţirea respectării reglementărilor de mediu
Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact)

Program: Eficienţă energetică – 8.000.000 euro
Obiectiv: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a poluanţilor
Operatorul programului: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) – Direcţia Generală de Energie

Program: Energie regenerabilă – 8.000.000 euro
Obiectiv: Creşterea ponderii energiei regenerabile în consumul de energie
Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Program: Adaptarea la schimbările climatice – 5.000.000 euro
Obiectiv: Reducerea vulnerabilităţii umane şi a ecosistemelor la schimbările climatice
Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor

SOCIETATE CIVILĂ

Program: Fonduri pentru organizații nonguvernamentale – 30.000.000 euro
Obiectiv: Consolidarea dezvoltării societăţii civile şi contribuţia sporită la justiţie socială, democraţie şi dezvoltare durabilă
Operatorul programului: va fi selectat prin concurs

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ȘI SOCIALE

Program: Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naționale şi promovarea incluziunii sociale – 22.000.000 euro
Obiectiv: Întărirea coeziunii economice şi sociale la nivel naţional, regional şi local
Operatorul programului: Fondul Român de Dezvoltare Socială

Program: Iniţiative privind sănătatea publică – 8.104.000 euro
Obiectiv: Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de asistenţă medicală şi reducerea inegalităţilor între grupuri de utilizatori. Prevenirea şi tratarea bolilor contagioase vor constitui, de asemenea, o prioritate.
Operatorul programului: Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Implementare şi Coordonare Programe

Program: Întărirea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale din România şi cele din Norvegia – 6.000.000 euro
Obiectiv: Intărirea capacităţii instituţionale şi dezvoltarea resurselor umane din instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale din România în cadrul sectoarelor prioritare agreate, prin intermediul cooperării şi transferului de cunoştiinţe cu instituţii şi autorităţi similare din Norvegia
Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact)

Program: Promovarea egalităţii între sexe şi a echilibrului între viața profesională și cea personală – 4.519.478 euro
Obiectiv: Egalitatea înter sexe şi promovarea echilibrului între viața profesională și cea privată
Operatorul programului: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Program: Consolidarea capacităţii în cadrul sistemului judiciar şi a cooperării – 8.000.000 euro
Obiectiv: Sporirea eficienţei instanţelor din România şi consolidarea capacităţili în cadrul sistemului judiciar
Operatorul programului: Ministerul Justiţiei

Program: Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate – 8.000.000 euro
Obiectiv: Îmbunătăţirea sistemelor de servicii corecţionale în conformitate cu instrumentele internaţionale relevante în domeniul drepturilor omului
Operatorul programului: Ministerul Justiţiei

Program: Cooperare Schengen şi combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a crimei organizate, inclusiv a traficului de persoane şi a grupurilor criminale itinerante – 5.000.000 euro
Obiectiv: Creşterea securităţii cetăţenilor prin îmbunătăţirea eficienţei cooperării între autorităţile de aplicare a legii din statele membre Schengen în lupta împotriva crimei organizate, inclusiv a traficului de persoane
Operatorul programului: Ministerul Administraţiei şi Internelor

Program: Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex – 4.000.000 euro
Obiectiv: Reducerea violenţei bazate pe deosebirea de sex şi sprijin oferit victimelor traficului de persoane
Operatorul programului: Ministerul Justiţiei

PATRIMONIU CULTURAL

Program: Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – 14.000.000 euro
Obiectiv: Conservarea patrimoniul cultural şi natural pentru generaţiile viitoare şi promovarea acestuia catre publicul larg.
Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact)

Program: Promovarea diversităţii în cultură şi arte în cadrul patrimoniului cultural european – 6.818.750 euro
Obiectiv: Intensificarea dialogului cultural şi promovarea identităţii europene prin înţelegerea diversităţii culturale
Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact)

CERCETARE ȘI BURSE

Program: Cercetare în cadrul sectoarelor prioritare – 20.000.000 euro
Obiectiv: Întărirea cooperării în domeniul cercetării între România şi statele donatoare
Operatorul programului: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică

Program: Fondul de burse – 4.000.000 euro
Obiectiv: Creşterea mobilităţii pentru studenţi şi pentru personalul academic din învăţământul superior între statul beneficiar şi statele SEE- AELS
Operatorul programului: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale

MUNCĂ DECENTĂ/DIALOG SOCIAL

Program: Programul Global pentru Muncă decentă şi dialog tripartit – 1.152.000 euro
Obiectiv: Promovarea muncii decente şi îmbunătăţirea cooperării tripartite între organizaţii patronale, sindicate şi autorităţi publice în vederea sprijinirii dezvoltării economice şi sociale în mod echitabil şi durabil
Operatorul programului: Innovation Norway